Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

I. DEFINICJE
1. Producent – Deye Inverter Technology Co. Ltd; Add:No.26, SouthernYongJiangRoad, BeiLun, NingBo, China

2. Produkt – Inwertery stringowe, inwertery hybrydowe.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca Produkty od Producenta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Gwarancja Producenta – dokument, w oparciu o który Producent udziela Klientowi gwarancji obejmującej swym zakresem wady wykonania i materiałów w Produkcie, określający czas trwania Gwarancji, zasady zgłaszania roszczeń, wyłączenia odpowiedzialności, sposób rozstrzygania i załatwiania roszczeń z tytułu gwarancji, dostarczany Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

4. Deye Service – Deye Service sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Zamkowa 1/3, 63-300 Pleszew, KRS: 0000914498, NIP: 6080119403, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł – podmiot realizujący na rzecz Klienta usługi związane z realizacją roszczeń dotyczących Produktu zgłoszonych w oparciu o Gwarancję Producenta.

5. Usługi Serwisowe – usługi wykonywane przez Deye Service na rzecz Klienta, zmierzające do naprawy lub wymiany wadliwego Produktu zgodnie z zasadami określonymi w Gwarancji Producenta, w tym usługi diagnostyczne, a także odpłatne usługi wykonywane na rzecz Klienta, w przypadku gdy zgłoszone roszczenia reklamacyjne nie zasługują na uwzględnienie, a Klient wyraził zgodę na świadczenie usług odpłatnie.

6. Przedstawiciel Deye Service – pracownik Deye Service lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu Deye Service, w tym ustanowiony pełnomocnik, uprawniona do występowania w imieniu Deye Service w kontaktach z Klientami dotyczącymi realizacji Usług Serwisowych.

7. Reklamacja – zgłoszenie reklamacyjne Klienta kierowane do Deye Service, związane z wolą realizacji roszczeń przysługujących Klientowi w związku z udzieloną Gwarancją Producenta na zakupione przez Klienta Produkty.

7. Strona Internetowa – www.deyeservice.com
8. Formularz – formularz kontaktowy dostępny w formie elektronicznej na Stronie Internetowej,

służący do dokonywania zgłoszenia Reklamacji przez Klienta.

9. Serwis – miejsce destynacji uszkodzonych Produktów, w którym Deye Service wykonuje Usługi Serwisowe – Miąskowo 14; 63-023 Krzykosy

10. Kurier – podmiot świadczący usługi przewozowe, za pośrednictwem którego Klient przesyła Produkt mający podlegać Usługom Serwisowym do Serwisu.

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Regulamin – niniejszy regulamin.
13. Polityka Prywatności – określenie zasad przetwarzania danych osobowych, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług Serwisowych oraz warunki, jakie spełnić musi Klient zgłaszający Reklamację. Ponadto niniejszy Regulamin określa także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Deye Service.

2. Klient przed złożeniem Reklamacji za pośrednictwem Formularza na Stronie Internetowej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez przesłanie Formularza na Stronie Internetowej zawierającego Reklamację Produktu Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientowi do wglądu celem zapoznania się przy Formularzu na Stronie Internetowej w postaci podlinkowanego odnośnika do tekstu Regulaminu. Ponadto Regulamin dostępny jest w sposób stały na Stronie Internetowej w zakładce „do pobrania/regulamin”.

5. Deye Service jest wyłącznie akredytowanym przez Producenta podmiotem świadczącym Usługi Serwisowe Produktów w Polsce, przy czym gwarantem uprawnień określonych w Gwaranci Producenta pozostaje Producent.

6. Za kontakty z Klientem z ramienia Deye Service odpowiedzialnych i upoważnionych może być kilku Przedstawicieli Deye Service.

III. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

1. Klient dokonuje zgłoszenia Reklamacji za pośrednictwem Formularza na Stronie Internetowej, podając wymagane w tym Formularzu dane osobowe, kontaktowe oraz dane identyfikujące Produkt podlegający Reklamacji i okoliczności uzasadniające Reklamację.

2. Pola wymagane, tj. takie których nieuzupełnienie spowoduje niemożność przesłania Formularza do Deye Service oznaczone są gwiazdką („*”).

3. Wypełnienie pól nieoznaczonych gwiazdką („*”) nie jest obowiązkowe, jednak Deye Service ma prawo zwrócenia się do Klienta drogą mailową z prośbą o podanie dodatkowych danych, jeżeli okażą się konieczne do oceny zasadności Reklamacji. Deye Service ma prawo zwrócenia się do Klienta drogą mailową z prośbą o podanie dodatkowych danych, także w przypadku, gdy Klient wypełni wszystkie pola Formularza (obowiązkowe i nieobowiązkowe), jeżeli dodatkowe dane okażą się konieczne do oceny zasadności Reklamacji.

4. Deye Service potwierdza Klientowi otrzymanie Reklamacji poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu. Potwierdzenie otrzymania Reklamacji przez Deye Service przesłane zostanie Klientowi nie później niż 5 dni roboczych po przesłaniu Formularza.

IV. PRZYJĘCIE REKLAMACJI DO ROZPOZNANIA

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania Reklamacji Deye Service poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu informuje Klienta o tym, czy Reklamacja uznana została za zasadną oraz o sposobie w jaki zostanie ona rozpatrzona (naprawa/wymiana Produktu).

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Deye Service może także wezwać Klienta do podania dodatkowych danych uzupełniających Reklamację, wskazując Klientowi termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, na ustosunkowanie się do wezwania oraz pouczając, że informacja o tym, czy Reklamacja uznana została za zasadną oraz o sposobie w jaki zostanie ona rozpatrzona (naprawa/wymiana Produktu) zostanie udzielona Klientowi po uzupełnieniu Reklamacji o dane żądane przez Deye Service.

3. W przypadku ustosunkowania się przez Klienta do wezwania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku nieustosunkowania się przez Klienta do wezwania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, bądź przekroczeniu wskazanego przez Deye Service terminu na ustosunkowanie się do wezwania, Reklamację uznaje się za niebyłą. Uznanie Reklamacji za niebyłą nie pozbawia Klienta możliwości ponownego jej złożenia za pośrednictwem Formularza na Stronie Internetowej.

5. W przypadku uznania przez Deye Service działający w porozumieniu z Producentem, że wady Produktu objęte Reklamacją nie kwalifikują się na ich usunięcie (poprzez naprawę/wymianę Produktu) w ramach Gwarancji Producenta, Deye Service informuje o tym fakcie Klienta w terminie oraz w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wskazując, że naprawa/wymiana Produktu jest możliwa odpłatnie, na koszt Klienta oraz wskazując wysokość kosztu.

6. Klient poinformowany o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej może w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tych informacji wyrazić zgodę na dokonanie naprawy/wymiany Produktu przez Deye Service odpłatnie, przesyłając do Deye Service informację drogą mailową.

7. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6 powyżej, przez Klienta lub w przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Reklamację uważa się za niebyłą.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy Reklamacja jest zasadna, a następują trudne do przezwyciężenia okoliczności uniemożliwiające naprawę lub wymianę Produktu na nowy, Producent może podjąć decyzję o zwrocie Klientowi kosztów, nieprzekraczających jednak ceny zakupu Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie roszczeń podlegających rozpoznaniu w oparciu o Gwarancję Producenta, a nie Usług Serwisowych mających zostać wykonanymi w oparciu o zgodę, o której mowa w ust. 6 powyżej.

V. PRZEKAZANIE PRODUKTU DO SERWISU

1. W przypadku przyjęcia Reklamacji do rozpoznania lub w przypadku, o którym mowa w Punkcie IV ust. 6 Regulaminu, Klient zobowiązany jest przesłać Produkt podlegający Reklamacji na adres Serwisu, wybranym przez siebie Kurierem.

2. W przypadku, gdy Usługi Serwisowe wykonywane będą w ramach Gwarancji Producenta, koszty transportu Produktu do Serwisu ponosi Deye Service.

3. W przypadku, gdy Usługi Serwisowe wykonywane będą na podstawie zgody Klienta, o której mowa w Punkcie IV ust. 6 Regulaminu, koszty transportu Produktu do Serwisu ponosi Klient.

4. Deye Service nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w Produkcie podczas transportu, a także za nadanie Produktu na niewłaściwy adres bądź nadanie Produktu innego, aniżeli mający podlegać Reklamacji.

VI. REALIZACJA USŁUG SERWISOWYCH

1. Zaniechanie przesłania Produktu przez Klienta na adres Serwisu uniemożliwia rozpoczęcie świadczenia Usług Serwisowych, za co Deye Service nie ponosi odpowiedzialności.

2. Po dotarciu reklamowanego Produktu do Serwisu Deye Service dokonuje ponownej analizy wad oraz realności wykonania wcześniej zaproponowanego Klientowi sposobu rozpatrzenia Reklamacji.

3. W przypadku, gdy po zapoznaniu się ze stanem Produktu i zakresem i rodzajem wad okaże się, że wskazana uprzednio Klientowi naprawa Produktu jest niemożliwa do przeprowadzenia, Deye Service dokona w ramach Gwarancji Producenta wymiany Produktu na nowy, o czym poinformuje Klienta drogą mailową na adres mailowy. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Deye Service zdiagnozuje także inne wady niż wskazywane przez Klienta w Reklamacji, wpływające na konieczność poszerzenia zakresu naprawy.

4. W przypadku, gdy po zapoznaniu się ze stanem Produktu i zakresem i rodzajem wad okaże się, że wskazana uprzednio Klientowi naprawa Produktu jest niemożliwa do przeprowadzenia, a Usługi Serwisowe świadczone mają być w oparciu o zgodę Klienta, o której mowa w Punkcie IV ust. 6 Regulaminu, Deye Service poinformuje Klienta drogą mailową na adres mailowy o tym fakcie, wskazując na koszt wymiany Produktu na nowy oraz wnosząc o potwierdzenie, czy Klient wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Deye Service zdiagnozuje także inne wady niż wskazywane przez Klienta w Reklamacji, nie podlegające usunięciu w ramach Gwarancji Producenta, wpływające na konieczność poszerzenia zakresu naprawy i tym samym zakres kosztów naprawy.

5. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, Deye Service uzgadnia z Klientem dalszy sposób procedowania, dotyczący tego, czy wadliwy Produkt ma zostać odesłany z powrotem do Klienta, czy też przekazany przez Deye Service do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli otrzymania Produktu z powrotem, koszty przesyłki ponosi Klient.

6. Realizacja Usług Serwisowych przez Deye Service wynosić będzie 30 dni roboczych od dnia wpływu Produktu do Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, termin na realizację Usług Serwisowych określony w ust. 6 powyżej rozpoczyna swój bieg w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na nowy sposób usunięcia wady Produktu i związany z tym koszt.

8. Deye Service nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji Usług Serwisowych, określonego w ust. 6 powyżej z przyczyn od niego niezależnych, takich jak w szczególności: brak komponentów w fabryce, opóźnienia w dostawie części bądź nowych produktów. Deye Service poinformuje Klienta o zaistnieniu okoliczności wydłużenia terminu realizacji Usług Serwisowych drogą mailową po powzięciu takich informacji, określając w miarę możliwości nowy termin zakończenia realizacji Usług Serwisowych.

9. Deye Service niezwłocznie po zakończeniu Usług Serwisowych informuje Klienta drogą mailową o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Deye Service i Klient drogą mailową ustalą termin zwrotnej dostawy naprawionego lub wymienionego Produktu oraz adres, pod który Produkt ma zostać dostarczony. Wybór Kuriera leży po stronie Deye Service.

10. W przypadku świadczenia Usług Serwisowych w ramach Gwarancji Producenta, zwrotna dostawa naprawionego lub wymienionego Produktu następuje na koszt Deye Service.

11. W przypadku świadczenia Usług Serwisowych na podstawie zgody Klienta, o której mowa w Punkcie IV ust. 6 powyżej, zwrotna dostawa naprawionego lub wymienionego Produktu następuje na koszt Klienta.

12. Deye Service nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w Produkcie podczas transportu w ramach jego zwrotnej dostawy.

13. Egzemplarze Produktów wymienionych na nowe, a także elementy Produktów wymontowane z nich podczas naprawy stają się własnością Deye Service.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych mogących podlegać udostępnianiu w związku z Usługami Serwisowymi jest Deye Service.

2. W związku z wypełnianiem Formularza w celu zgłoszenia Reklamacji, a także w toku dalszych kontaktów związanych z postępowaniem reklamacyjnym może dochodzić do przekazywania przez Klienta następujących danych osobowych – jego lub jego pracowników lub współpracowników: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, NIP, PESEL, adres zamieszkania (adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy), numer rachunku bankowego, numer IP.

3. Deye Service zbiera i przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO i krajowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących danych osobowych.

4. Z Deye Service w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych można się kontaktować na adres mailowy: kontakt@deyeservice.com.

5. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Deye Service stosuje procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Deye Service stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

6. Deye Service podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Deye Service.

7. Dane osobowe zbierane i przetwarzane mogą być w celu:

a) przyjęcia Reklamacji (Formularza) i świadczenia Usług Serwisowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) realizacji usługi transportowej (przesłanie naprawionego lub wymienionego Produktu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Deye Service – art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na ochronie jego praw;

d) prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Deye Service przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym;

e) obsługi zapytań telefonicznych. Deye Service może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Deye Service – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ale także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, a także Producentowi w zakresie związanym bezpośrednio z rozpatrywaniem Reklamacji (co związane jest z możliwością przekazywania danych osobowych poza obszar EOG).

9. Okres przetwarzania danych osobowych przez Deye Service zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Deye Service – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

11. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Deye Service przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Deye Service przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) prawo do sprostowania – Deye Service zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Deye Service zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Deye Service wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

g) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Deye Service; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

h) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

i) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Deye Service świadczy na rzecz Klienta usługi elektroniczne, polegające na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Strony Internetowej, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne, a także korzystania z funkcjonalności Formularza.

2. W ramach wymagań technicznych do korzystania ze Strony Internetowej, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczającymi parametrami technicznymi pozwalającymi na niezakłócony dostęp do usług elektronicznych są:

a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa, d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej, w tym oferowanych usług elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze konieczność poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Deye Service oraz osób trzecich. Deye Service poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach (zakładkach) Strony Internetowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Deye Service. Dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody Deye Service, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Deye Service i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

7. Klient chcący skorzystać z Formularza w celu skutecznego złożenia Reklamacji obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Podanie danych osobowych wymaganych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego przesłania Formularza skutkującego zainicjowaniem procedury reklamacyjnej.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługi elektroniczne świadczone są przez Deye Service na rzecz Klienta nieodpłatnie.

10. W celu zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Deye Service podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11. Za niedozwolone uznaje się podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej bądź Formularza, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Deye Service oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej można składać zarówno pocztą tradycyjną – na adres Miąskowo 14; 63-023 Krzykosy, jak również pocztą elektroniczną – na adres kontakt@deyeservice.com.

13. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

14. Deye Service rozpatruje reklamację Klienta, o której mowa w ust. 12 powyżej i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Deye Service zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie.

15. Odpowiedź na reklamację Deye Service przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na Stronie Internetowej, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2. Regulamin może ulegać zmianom. Do postępowań reklamacyjnych będących w toku w dniu zmiany Regulaminu zastosować będzie mieć Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

3. Dodatkowo informacja o planowanej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na Stronie Internetowej w widocznym miejscu – co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia tutaj www.deyeservice.com/do-pobrania/.